Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr czerwiec 2003
Bóg Święty
Wysławiajcie Boga naszego, Jahwe,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Bóg nasz, Jahwe, jest święty.
Ps 99

      Samo słowo "świętość" można rozważać na dwa sposoby. W pierwszym znaczeniu chodzić będzie o moralny wydźwięk tego słowa, a w drugim o świętość metafizyczną i związany z nią kult. W Biblii jako pierwsze pojawia się pojęcie świętości metafizycznej. Ta postać świętości stanowi swoiste tabu, bo odnosi się tylko do Boga, który jest tak bardzo "różny" od wszelkiego stworzenia, że wręcz nie można się do Niego bezkarnie zbliżyć: Któż zdoła stanąć przed obliczem Jahwe, przed tym Bogiem świętym? Do kogo uda się On od nas? (1Sm 6,20).
      Ta świętość Boga wzywa lud wybrany do odpowiedniej postawy, wyrażającej się lękiem, który czasami prowadzi aż do przerażenia: Rzekł Bóg do Mojżesza: "Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą". (...) Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga (Wj 3,5-6).
      Szybko jednak Boża świętość przyjmuje moralny wymiar. Bóg objawia swoją świętość poprzez wymagania, jakie stawia przed swoim ludem. Bóg jest święty, ponieważ uświęca. Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Jahwe (Iz 31,1). Izajasz stosuje też w stosunku do Boga określenie "Święty Izraela". To imię jest przygotowaniem do poznania Boga jako Odkupiciela i Zbawiciela: Ja jestem Jahwe, wasz Święty, Stworzyciel Izraela, wasz Król! (Iz 43,5).
      Tej nowej koncepcji świętości służą zorganizowany kult, rytualna czystość, ofiary przebłagalne, a wreszcie Prawo: Nie będzie bezcześcił moich świętości, bo Ja, Jahwe, jestem tym, który je uświęca! (Kpł 21,23).
      Uznanie świętości Boga i uczestnictwo w niej wzbudza w ludzie Bożym poczucie wymagań moralnych, które są wyrazem świętości tych, którzy w Boga wierzą. W ten sposób świętość rozumiana jest jako wierność świętemu Prawu Boga, które nas oczyszcza z wszelkiej nieczystości. Chrześcijanin będzie świadkiem świętości Boga, kiedy i on stanie się "różny" od świata. Jesteśmy wiernymi świadkami Boga, gdy troszcząc się o własne uświęcenie, nie chcemy się za wszelką cenę przypodobać światu. To do nas odnosi się wezwanie św. Piotra: W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" (1P 1,15-16).
Ojciec Jerzy
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
 • Jezusowy czerwiec - Jan Pluta
 • Romantyzm i kult Serca Bożego - ks. Stanisław Łucarz SJ
 • Jestem Żydem od Jezusa - Agnieszka Turska
 • Bóg Święty - Ojciec Jerzy
 • PSJ VI/2003
  skocz do numeru:
  © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
  Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.