Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr wrzesień 2003
Bóg ukryty
To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 1Kor 1,25

      Poznanie tego przymiotu Boga jest konsekwencją rozważania Jego duchowoś-ci i świętości. Bóg zachowuje się zupełnie inaczej od istot niższych, czyli stworzeń. Również Jego panowanie opiera się na prawach i zasadach, które dla ludzkiego poznania są niedostępne. Prawa ludzkie są wystarczające do wyjaśnienia tajemnicy bożków, ponieważ te należą do fenomenów tego świata. Tytuł: Bóg ukryty odnosi się tylko do Boga Jahwe i sytuuje Go poza wszelkim prawem naturalnym i umyka ludzkim wyjaśnieniom: Sam tylko Jahwe się wywyższy dnia owego. Posągi zaś bożków całkowicie znikną (Iz 2,17-18).
      Ten ukryty przed ludzkim okiem i prawem Bóg wchodzi w świat poprzez wydarzenia cudowne i tajemnicze. Pomału też władza Boga nad światem staje się coraz bardziej widoczna jako władza duchowa. Bóg przewyższa to co ziemskie oraz wszelkie ludzkie plany i myśli. Wstrząsa nimi poprzez niezwykłe zdarzenia, takie jak choćby cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Patrząc na klęskę swoich prześladowców, mogli wołać: Któż jest pośród bogów równy Tobie, Jahwe, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający! (Wj 15,11).
      Księgi mądrościowe, ukazując prawa natury, pomagają poznać nieogarnionego Boga w tym, że to właśnie On te prawa ustanawia: Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość (Syr 15,1). Także zastanawianie się nad istnieniem zła i konieczności wynagradzania za nie prowadzi do pewnego zbliżenia się i do poznania tajemnicy Boga ukrytego. To poznanie prowadzi do mądrego wyznania: Ty zaś, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, skoro uznajemy moc Twoją; ale nie będziemy grzeszyć, bo wiemy, żeśmy za Twoich poczytani (Mdr 15,1-2).
      Sama tylko mądrość Boża może wprowadzić człowieka w tajemnicę Boga. Od człowieka, który tego pragnie, Bóg oczekuje, że będzie prowadził życie zgodne z Prawem. W Nowym Testamencie tę Bożą Mądrość utożsamia się z osobą Ducha Świętego. Grzech zaś zamyka drogę do mądrości. Dlatego Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w pros-tocie serca! Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego (Mdr 1,1-2).
      Kiedy Żydzi najpełniej uświadamiają sobie, że nie są w stanie tylko przy pomocy intelektu dotrzeć do tajemnicy Boga, On sam daje się poznać w człowieczeństwie Jezusa. W ten sposób pozwala człowiekowi zgłębić tę tajemnicę na drodze pokory i wiary. Te cnoty otwierają też chrześcijanom bramy wiecznej szczęś-liwości. Jezus - prawdziwa Mądrość Boża jest jedynym, który pojmuje niezgłębioną tajemnicę Boga. On też wprowadza nas w tę tajemnicę na miarę tego, na ile jesteśmy w stanie zrezygnować z ludzkiej mądrości i otworzyć się na dar wiary. Tak o ten dar prosił Ojca: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11,25-26). Jeśli Bóg widzi to, co najbardziej ukryte, to znaczy, że można Go odnaleźć w skrytości serca. Tam właśnie Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,4). Tak więc żyjemy nadzieją, że kiedyś zobaczymy twarzą w twarz Boga ukrytego. Zapowiada nam to Apokalipsa: Słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze (Ap 22,4).
Ojciec Jerzy
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
  • Bóg ukryty - Ojciec Jerzy
  • Być szczęśliwym dziś - Katarzyna Bożek
  • Jachówka - wieś Rozalii Celakówny - Urszula Janicka-Krzywda
  • PSJ IX/2003
    skocz do numeru:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.